Hoppa till textinnehållet

Småföretagsbarometern 

Det är i småföretagen som fyra av fem nya jobb skapas och genom att ställa frågor till dem om deras syn på framtiden får vi en viktigt indikation på vart konjunkturen är på väg. 

Huvudpunkterna från Småföretagsbarometern 2020

Konjunkturen hos landets småföretag har försvagats ytterligare under det senaste året. Den samlade konjunkturindikatorn i Småföretagsbarometern 2020 sjönk till 37 från 61 ifjol och är därmed under det historiska snittet på 76 för tredje året i rad. Fallet ökade under mars och april när coronapandemins effekter på näringslivet blev allt mer tydliga. En svagare konjunktur, ökade omvärldsrisker och en större priskonkurrens kan, utöver coronapandemins direkta effekter, ha bidragit till att småföretagarnas förväntningar inte uppfylldes.

  • Nitton av landets län har en svagare konjunktur jämfört med ifjol. I Värmlands län stärktes däremot konjunkturen medan den är oförändrad i Gävleborgs län. Den svagaste konjunkturen upplevdes i Västmanlands län följt av Östergötland och Norrbottens län medan företagen i Värmland, Jönköping och Gävleborgs län upplevde den starkaste konjunkturen
  • Småföretagen räknar med att konjunkturnedgången fördjupas under det kommande året. Detta då coronapandemin i grunden har förändrat småföretagens förutsättningar för tillväxt. Mest pessimistiska är tjänsteföretagen men prognosen är att konjunkturindikatorn blir negativ för samtliga branscher som redovisats i årets Småföretagsbarometer. Det tyder på en utbredd nedgång som inte har noterats i tidigare års barometrar.
  • Sysselsättningen förväntas minska vilket innebär att småföretagen som motorer för sysselsättningen i svensk ekonomi riskerar att stanna av. Detta kommer även innebära stora utmaningar på regional nivå.
  • Trots en förväntad konjunkturnedgång det närmaste året är det positivt att många småföretag ser goda möjligheter att växa. Närmare sex av tio företag ser goda expansionsutsikter, störst bland tillverknings- och byggföretagen.
  • Även om konjunkturläget är kraftigt försvagat och arbetslösheten ökar är det främsta tillväxthindret enligt småföretagen svårigheterna att hitta medarbetare med rätt kompetens. Svag efterfrågan har ökat som tillväxthinder och är nu det näst vanligaste hindret följt av tuff konkurrens samt höga arbetskraftskostnader.

Läs hela rapporten och pressmeddelandet:

Småföretagsbarometern 2020 (rapport, pdf)

2020-06-10: Pressmeddelande (pdf)

Digitalt seminarium

Ta del av de viktigaste insikterna i rapporten, lyssna på riksdagspolitiker som kommenterar läget och företagarnas egna frågor.

Digitalt seminarium (YouTube)

Länsrapporter
I länsrapporterna kan du läsa om hur småföretagskonjunkturen går i ett visst län.

Till rapporterna län för län

Delrapport Småföretagsbarometern 2020

Landets småföretagare är mycket pessimistiska inför det kommande året. Deras prognoser för företagets sysselsättning, orderingång och omsättning uppvisar en kraftig nedgång inom alla tre områdena. Det visar en delrapport av Småföretagsbarometern 2020 som tagits fram på uppdrag av Swedbank, Sparbankernas Riksförbund och Företagarna. Rapporten för hela 2020 släpps den 10 juni 2020.

2020-04-29: Pressmeddelande (pdf)

Läs rapporten (pdf)

Småföretagsbarometern 2019

Småföretagsbarometern 2019 (rapport, pdf)

Småföretagsbarometern 2019: Optimistiska småföretag upplever en allt svagare konjunktur (pressmeddelande, pdf)

Länsrapporter 2019

Om Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern är Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen.
Undersökningen omfattar ca 4 000 företag i olika branscher inom det privata näringslivet med 1-49 anställda. Småföretagsbarometern publiceras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna en gång om året.
Storleken på urvalet och antalet respondenter gör att analyserna även kan göras på länsnivå.