Meny
Vår verksamhet

Organisation

Sala Sparbank skapar växtkraft

En sparbank är inte som andra banker. Juridiskt kan en sparbank närmast liknas vid en stiftelse. Verksamheten bedrivs inom ett avgränsat geografiskt område och utan ägare eller enskilt vinstintresse. Den vinst som uppkommer fonderas för att trygga insättarnas medel.

Eftersom sparbanken inte har några ägare eller medlemmar kan den inte skaffa kapital på annat sätt än att göra avsättningar av vinsten. En mindre del av vinsten kan användas till allmännyttiga ändamål, vars syfte är att främja utveckling i sparbankens verksamhetsområde. Dessa vinstmedel fördelas i Sala Sparbank under namnet Miljonen.

Långforsen

Huvudmän

De som är ytterst ansvariga för sparbankens verksamhet är huvudmännen. En huvudman i en sparbank skall representera kunderna och samhället de lever i. Huvudmännen skall kunna spegla närings- och arbetslivet inom sparbankens verksamhetsområde. Det innebär en möjlighet för huvudmännen att få delta i och påverka en sparbanks verksamhet och därmed göra en aktiv insats för verksamhetsområdets utveckling. I uppdraget ligger att övervaka sparbankens förvaltning av spararnas medel

Huvudmännen väljs enligt ett bestämt system. De väljer i sin tur sparbankens styrelse och styrelsen utser VD.

Styrelse

Sparbanken leds av en styrelse som består av tio personer. Styrelsen är väl förankrad i bygden och har stor kännedom om vår lokala marknad och kan därigenom ta snabba beslut i viktiga frågor. Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten. Det innebär att styrelsen beslutar i frågor som rör sparbankens långsiktiga mål, vår affärsidé och verksamhetsinriktning samt att man ansvarar för den interna styrningen och kontrollen i banken.

Vår styrelse har en viktig roll för att utveckla banken och säkerställa att sparbankens kapital fortsätter att gynna bygdens människor och stärka bygdens näringsliv.

Sparbankernas Riksförbund

Sala Sparbank är medlem i Sparbankernas Riksförbund, som är ett branschförbund för sparbanker och sparbanksstiftelser och har som syfte att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen och främja deras gemensamma bästa. Förbundet som bildades 1985, representerar medlemsföretagen gentemot myndigheter och organisationer och är också remissinstans och förhandlingspart i ärenden av betydelse för medlemsbankerna.

På Sparbankernas Riksförbunds hemsida kan du läsa mer om Sparbankernas relation till Swedbank och vad som skiljer en Sparbank från vanliga banker.

Finansiell information

Här hittar du finansiell information om Sala Sparbank exempelvis delårsrapporter, årsredovisningar, likviditetsrisker samt bankens kapitaltäckning.

Organisation i Sala Sparbank

För information om bankens organisation hänvisas till kapitel 3 i dokumentation avseende Risker. 

Rutin för visselblåsning

För att risker och missförhållanden i vår verksamhet ska upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt, har Sala Sparbank en rutin för visselblåsning (whistleblowing).